علل بوجود آمدن تاول (blister) و راه حل های رفع آن چیست؟

تاولها همان تخلخلهاي گازي هستند. اين عيوب در نزديكي سطح قطعه ايجاد ميشوند و بههمين دليل بيشتر قابل رؤيت هستند. طي فرآيند انجماد، گاز داخل قطعه تحت فشار قرار دارد (KPa103500-13800). وقتي قطعه ريختگي از قالب خارج ميشود سطح آن داغ است (دمايي در حدود °C315) و فلز ريخته شده كاملاً نرم و قابل انعطاف است. در اين شرايط گاز تحت فشار به پوسته نرم فلز فشار وارد ميكند و يك تاول روي سطح آن ايجاد مينمايد.

علل :

  • تمام علل تشكيل تخلخل گازي.
  • سرد شدن آرام قطعه ريختهگري.

راه حل رفع عيب :

  • تمام چاره جوييهاي ذكر شده براي رفع تخلخل گازي.
  • سرد كردن منطقه تاول با اسپري كردن بيشتر قالب.
  • سرد كردن منطقه تاول از طريق تنظيم مسير لولههاي آب طوري كه از اين منطقه جريان پيدا كنند يا از طريق افزودن
  • لولههاي آب يا فواره كردن آن در منطقه آب.
  • افزودن دمنده هوا در منطقهاي از قالب كه تاولها در آنجا شكل ميگيرد.
  • سرد كردن سريع قطعه در آب يا اسپري و يا غوطهوري آن پس از خروج از قالب.

 

دایکست چیست

 یک روش ریخته گری که در آن فلز مایع تحت تاثیر یک فشار نسبتا بالا به داخل قالب های چند تکه پرس می شود.بنابراین عمل پرکردن قالب همانند ریخته گری ماسه ای تحت تاثیر نیرود وزن نیست ،بلکه عمدتاٌ بر اساس تبدیل انرژی فشاری که به فلز ریختگی مایع اعمال می شود به انرژی جنبشی صورت می پذیرد به این ترتیب هنگام عمل ریختن ، جریانهای سیالی با سرعت بالا به وجود می آیند تا اینکه بالاخره در انتهای پرکردن قالب انرژی جنبشی مواد متحرک به انرژی فشاری و حرارتی تبدیل می شود .

لینک های مفید

ورود کاربر

© 2015 Petrocis Co. All Rights Reserved. Designed By Compusys.ir

Search