مشاهدات ميكروسكوپي و تفسير ريزساختار آلياژهاي آلومينيم و روي به چه صورت است؟

بدون اچ كردن نيز ريزحفرات انقباضي و گازي قابل شناسايي است. همچنين آخالهاي پراكنده در ساختار نيز قابل رديابي است. پس از اچ كردن با اچانت مناسب، ريزساختار آلياژ قابل شناسايي است. شماتيك حالات مختلف قابل مشاهده ريزساختار توسط ميكروسكوپ نوري در شكل 2 آورده شده است. براي بدست آوردن درك صحيح از ريزساختار بايستي ابتدا دياگرام فازي آلياژ را مورد مطالعه قرار داد. فازهاي مختلف مشاهده شده در ريزساختار به كمك دياگرام فازي قابل شناسايي هستند. البته همواره امكان مشاهده ذراتي در تصاوير وجود دارد كه شناسايي آنها تنها به كمك دياگرام فازي ممكن نخواهد بود. اين امر به دليل وجود عناصر مختلف در آلياژها و تركيب اين عناصر با هم و تشكيل تركيبات بينفلزي ميباشد كه توسط دياگرام فازي دوتايي آلياژ كه تنها رابطه بين عنصر پايه آلياژ و عنصر آلياژي دوم را نشان ميدهد، امكان پذير نيست. با اين وجود شناخت دياگرام دوتايي ميتواند ديد كلي نسبت به ريزساختار را در اختيار گذارد.

دایکست چیست

 یک روش ریخته گری که در آن فلز مایع تحت تاثیر یک فشار نسبتا بالا به داخل قالب های چند تکه پرس می شود.بنابراین عمل پرکردن قالب همانند ریخته گری ماسه ای تحت تاثیر نیرود وزن نیست ،بلکه عمدتاٌ بر اساس تبدیل انرژی فشاری که به فلز ریختگی مایع اعمال می شود به انرژی جنبشی صورت می پذیرد به این ترتیب هنگام عمل ریختن ، جریانهای سیالی با سرعت بالا به وجود می آیند تا اینکه بالاخره در انتهای پرکردن قالب انرژی جنبشی مواد متحرک به انرژی فشاری و حرارتی تبدیل می شود .

لینک های مفید

ورود کاربر

© 2015 Petrocis Co. All Rights Reserved. Designed By Compusys.ir

Search