بوته گرافیتی و سیلیکون کاربایدی برنج در چه محدوده دمایی باید باشد

بوته گرافیتی و سیلیکون کاربایدی برای ذوب فلز برنج و آلیاژهای آن  باید  محدوده دمایی اتمسفر کوره بین 1000 تا 1400 درجه سانتی گراد را تحمل کند