بوته گرافیتی و سیلیکون کاربایدی، بررسی علل شکست ناشی از اکسیداسیون

بوته گرافیتی و سیلیکون کاربایدی، بررسی علل شکست ناشی از اکسیداسیون

ترک های ناشی از اکسیداسیون

 

Ø علت:

تمامی مواردی که باعث اکسیداسیون می شوند. که هر کدام از این علل را با تصویر در زیر نشان داده شده است.

آسیب مکانیکی به لعاب محافظ در طی جابجایی

 

 

پیشگرم کردن ناکافی، بدون فعال شدن لعاب

از بین رفتن لعاب به علت کنترل نادرست مشعل و عدم تنظیم مناسب آن

 

خالی بودن یا نیمه خالی بودن بوته سرخ داغ برای یک دوره طولانی مدت