بوته های گرافیتی و سیلیکون کاربایدی و نکات خیلی مهم در هنگام نصب

نصب و جایگذاری :

1. کوره و بوته را بررسی کنید تا حتما خشک باشد.( از خشک بودن محیط نگهداری و مراقبت از لایه سطحی بوته حین جابجایی و نصب اطمینان یابید)

تخریب بوته به دلیل رطوبت

2. مطمئن شوید که زیر بوته ای در مرکز کوره باشد و از سایز درست زیربوته ای استفاده نمایید. و با توجه به نوع کوره از بوته و زیر بوته ای مناسب استفاده نمایید. نکته ای که بسیار مهم این است که جنس زیر بوته ای حتما باید از جنس بوته باشد، زیرا اگر جنس های آن ها متفاوت باشد با توجه به تفاوت ضریب انبساط حرارتی در بوته و زیر بوته احتمال ترک و آسیب دیدن زود رس وجود دارد. این موضوع به حدی مهم است که حتما می بایست زیربوته ای را از هر شرکتی که بوته را خریداری نموده اید گرفته شود. زیرا مواد به کار رفته در بوته ها در شرکتهای مختلف می تواند متفاوت باشد و با توجه به این نکته، مشکل ترک زود رس ایجاد شود.

تخریب بوته (اکسیداسیون انتهای بوته) به دلیل استفاده از زیر بوته ای کوتاه

3. با توجه به انبساط بوته در بالا و کنارهها فضای کافی با جداره کوره را در نظر بگیرید. در کورههای تیلت، باید بین دیواره کوره و بدنه بوته 3-4 سانتی متر فاصله باشد جهت قرار دادن آجرهای نگهدارنده. همچنین فضای بین لوچه کوره و لوچه بوته توسط پتوهای نسوز پر شود.

کوره کوچکتر از حد معمول و بوته خیلی بزرگ است